BOARD OF MANAGEMENT 2019-20


PRESIDENT                            
   MADAN DOULATRAM

OFFICE BEARERS OF SINDHI PU COLLEGE
CHAIRMAN                                 R. DEEPAK NARANG
HON. SECRETARY                   ASHOK P. NARANG
HON. TREASURER                  RAJESH M BAJAJ
HON. JT. SECRETARY           PRAKASH SACHDEV

OFFICE BEARERS OF SINDHI DEGREE COLLEGE

CHAIRMAN                                 PRAKASH R NARANG
HON. SECRETARY                  AVINASH S KUKREJA
HON. TREASURER                 KISHORE L ACHPAL
HON. JT. SECRETARY          NEELKANT R TALREJA

IMMEDIATE PAST PRESIDENT    R DEEPAK NARANG

MEMBERS :
ASHOK R CHAWLA                                               VINOD RAJANI
BALILAL K. CHHABRIA                                       VISHAL PRAKASH MAKHIJA
JAGDISH V AHUJA                                               PRAKASH F MADHWANI
KARAN ASRANI                                                     SANJEEV ATMARAM
PRAKASH K DARIRA                                           RAJAN DOULATRAM
PRAKASH H NAGPAL                                          RAJKUMAR L KUKREJA
PURSHOTAM LAL L RAHEJA                           DR. B S SRIKANTA
DR. RAVI KUMAR JADHWANI                         PROF. PALLAVI
DR. SANJAY KUMAR M BAJAJ                         PROF. GOPINATH